बहाई मान्यताहरू

"... यी पवित्र अवतारहरू, यस विश्वमा बसन्त ऋतु आए जस्तै हुन् ... कारण प्रत्येक बसन्त नयाँ रचनाको समय हुन्छ ..."
— अब्दुल–बहा

बहाई धर्म दुई अवतारहरू – बाब तथा बहाउल्लाहलाई सुम्पिएको लक्ष्यबाट शुरु भएको हो । आज, उनीहरूद्वारा प्रतिपादित धर्मको एकता, बहाउल्लाद्वारा दिइएका स्पष्ट प्रवचनबाट प्रस्फुटित भएका हुन्, जुन मार्गदर्शन उनले दिए अनुरूप अनवरत जारी छ । संविदाका रूपमा उल्लेखित उक्त उत्तराधिकार, बहाउल्लाहद्वारा आदेश गरिए अनुरूप बहाउल्लाहबाट उनका पुत्र “अब्दुल–बहा” अनि अब्दुल–बहाबाट उनका नाति शोघी एफेन्दी र यसपछि विश्व न्याय मन्दिरमा निहित छ । बहाई अनुयायीले बाब अनि बहाउल्लाह तथा यसरी नियुक्त गरिएका ती उत्तराधिकारीहरूका दिव्य आज्ञा स्वीकार गर्दछन्।